MATERIAL ARTÍSTIC FORJAT I ELEMENTS DE FOSA


Barres perforades, barrots decoratius, boles, guarniments, passamans, pinyes i puntes.